Proiektuak

ELEANITZ PROIEKTUA

Gure ikastolan lantzen diren hizkuntza guztien planteamendu bateratzailea da. Proiektu honek ingelesaren irakaskuntza goiztiarra bideratzen du. Egoera komunikatiboetan oinarriturik, ahozko zein idatzizko hizkuntza formalera gerturatzen da. El Proyecto Eleanitz es un planteamiento integrador de todas las lenguas que se imparten en nuestra Ikastola. Este proyecto posibilita el aprendizaje temprano del inglés. Basándose en un método comunicativo, paulatinamente se consigue que el alumn@ sea capaz de comunicarse tanto a nivel oral como escrito.

TXANELA

Haurra bere osotasunean hartzen duen proiektua da: gaitasunen garapenean oinarriturik dago, ikaskuntza esanguratsua hartzen du kontuan, aniztasuna errespetatzen da, balio eta jarrerei garrantzi handia ematen die… Euskal Herri osorako egina da: jatorriz euskaldun nahiz erdaldun diren haurrak euskaraz hazteko proposamena da. Curriculumaren euskal dimentsioari garrantzia ematen dio, herrialde guztietako erreferentziak jasotzen ditu, euskalduntasunetik abiatuz, kultura unibertsalerako bidea egiten du.

Es un proyecto que tiene en cuenta al alumn@ en su integridad: esta basado en el desarrollo de las capacidades, toma en cuenta el aprendizaje significativo, respeta la pluralidad, da gran importancia a los valores y actitudes,…. Creado para toda Euskal Herria: Es una propuesta tanto para niñ@s euskaldunes como erdaldunes, cuyo fin es que se desarrollen en euskera.

Ikastolen elkarteak sortutako proiektu honek Urtxintxaren ildo beretik jarraitzen du, hau da, arloen globalizazioan oinarriturik, euskara, ingurumena,plastika, baloreen lanketa, musika… batera lantzen dira.

Este proyecto continúa con la misma línea que el Proyecto Urtxintxa, esto es, basándose en la globalización de las áreas, se trabajan conjuntamente euskera, conocimiento del medio, plástica, música, valores humanos…

IKT – EKI PROIEKTUA

Ikasle guztiek baliabide teknologikoak ezagutzeko eta erabiltzeko aukera dute, gaur egungo gizarteak eskatzen dituen beharretara egokitzeko. Era berean, irakaskuntza-ikaskuntzako prozesuan, orokorrean, aukera handiak eskaintzen dituzten tresna hauek gero eta gehiago erabiltzea da gure erronka.

Así mismo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje es una herramienta que ofrece grandes posibilidades,por lo tanto su mayor utilización en las aulas es uno de nuestros grandes objetivos.

KALITAZTEKO GESTIOA

Urretxindorra Ikastolak, kalitate munduan EKKS ereduan oinarrituta gauzatu nahi du bere kudeaketa. Sistema honek aldi oro egingo diren errebisioak eta plangintzak bultzatzen ditu. Ikastolak bere xedean eta ikusmiran oinarrituta egingo ditu plangintza hauek eta beraietan zehaztuko dira lortu nahi dituen helburu garrantzitsuenak. La Ikastola quiere basar su gestión en el modelo EFQM, muy conocido en el mundo de la gestión de Calidad Total.

Este sistema se basa en las necesidades y expectativas de los usuarios así como en sus instituciones aliadas. Por ello recoge sus opiniones y valoraciones así como las sugerencias y promueve el trabajo en común con estos grupos de interés. Este sistema promueve revisiones y planificaciones periódicas que se basan en la Misión y Visión de la Ikastola. Allí se definen y temporalizan los objetivos más importantes que se convierten en los objetivos de todos y cada uno de los miembros.